freystadt-kisielice/historia

Historia

Obszar Freystadt/Kisielic był prawdopodobnie już przed okresem Zakonu zasiedlony przez Ostrogotów. Miałyby o tym ¶wiadczyć pewne znaleziska odkopane na tych terenach jeszcze przed wojn±. W czasach wędrówek plemion obszar był chwilowo niezamieszkany, aż do czasu przybycia w te strony Prusów. Jednak ci z kolei po sprowadzeniu w 1230 roku Krzyżaków zostali do roku 1283 podbici. Szlachta rycerska rodu Stangów, która przybyła na te tereny z Niemiec zasiadała w Zakonie już od roku 1260. Szybko stali się oni obok biskupów największymi wła¶cicielami w Pomezanii. W ich władaniu znalazła się też większo¶ć póĽniejszego obszaru powiatu Rosenberg. Maj±tki Stangów obejmowały wtedy obszar 25 km kwadratowych. Większe dobra posiadał jedynie biskup pomezański, który w 1293 roku zezwolił Stangom na założenie w ich dobrach miasta Freystadt.

Miasto powstało na niewielkim wzniesieniu położonym między jeziorem (Stadtsee), a rzeczk± (Gardenga). Rzeczka ta, stanowiła naturaln± osłonę miasta od południowego wschodu. Lokacji miasta dokonano na mocy przywileju wydanego dnia 1 stycznia 1331 roku przez braci Johanna i Ludwiga von Stange. Pierwotnie nazwa miasta brzmiała Vrienstadt i dopiero póĽniej uległa przekształceniu na Freistadt czyli wolne Miasto. Wolne, gdyż w przeciwieństwie do innych miast na terytorium państwa zakonnego zostało założone nie przez zakon czy biskupa Pomezanii, lecz z wolnej woli osób prywatnych, jakimi byli bracia Stange. Nazwa genetycznie polska, znana jest od ?redniowiecza. Pochodzi od nazwy osobowej Kisiel. Polskie nazwy miasta ( Kisielice i Kisielec ) wywodzą się zapewne z nazwy staropruskiej. Na mapie rękopi?miennej z XV wieku Sędziwoja z Czechła widnieje nazwa Kysselecz alias Dreystath civitas.

Dokument lokacyjny Freystadt spisano na ozdobnym pergaminie w języku łacińskim, zaczynał się od słów "Żeby na wszystkie czasy wydarzenie nie uciekło z pamięci i zapomniane nie zostało, daje się w pi¶mie pokazany i utrwalony na wieczno¶ć zapis. Tak, więc Johann i Ludwig Stange chcemy podać do wiadomo¶ci na wszystkie czasy obecne i przyszłe przez ¶wiadectwo tego dokumentu, że po dokładnym rozważeniu, przy akceptacji naszych małżonek, a także naszych kochanych synów, naszym mieszkańcom Vrienstadt dajemy i przeznaczamy sze¶ć włók ( 1 włóka = 17 ha) położonych na pustkowiu w granicach przez nas pokazanych. Także dwa jarmarki rocznie i pięć kramów, które żywno¶ć sprzedawać będ±, przeznaczamy wymienionym mieszkańcom naszym na nieprzerwane trwanie, za co te kramy każdego roku na ¶więty Marcin podatek płacić maj±. Poza tym gospody zakładać zezwalamy ..."

Mimo, że akt lokacyjny wydany został dopiero w roku 1331, to jednak do budowy miasta przyst±piono już w roku 1315. Punktem centralnym miasta był trójk±tny rynek o wymiarach 94x28x10m, na rynku postawiono ratusz rozebrany dopiero w połowie XIX wieku. Miasto otoczone zostało murami obronnymi, prowadziły doń trzy bramy: Wodna, Biskupska i Prabucka. Mury istniały aż do rozbiórki w 1692 roku. W 1331 roku zbudowany został też ko¶ciół, obok ko¶cioła biegła otaczaj±ca południow± czę¶ć miasta Hauptstrasse. Ko¶ciół, zbudowany na szczycie wzgórza przez wikarego Nicolasa, usytuowany został w południowej czę¶ci murów. Zbudowano go na fundamentach z kamienia polnego i przy użyciu czerwonej cegły. Obok ko¶cioła dobudowano wysok± drewnian± dzwonnice pełni±c± również funkcję wieży obserwacyjnej oraz strażnicy. W dzwonnice tę w roku 1653 uderzył piorun, w wyniku czego została ona strawiona przez pożar aż do fundamentów. Now± wieżę ko¶cieln± zbudowano dopiero w 1857 roku. Zaprojektował j± w stylu neogotyckim Friedrich August Stuler.

Freystadt założone przez ród Stangów, w latach 1397-1525 należały do biskupa Pomezanii, w okresie wojny 13-letniej w latach 1455-1466 podlegały władzy króla Polski, po zawarciu II pokoju toruńskiego miasto wróciło do Zakonu i następnie po likwidacji Zakonu w 1525 roku weszło w skład państwa pruskiego. Po sekularyzacji zakonu pozostało, luterańskie Księstwo Pruskie, uzależnione lennem od Polski. W czasie reformacji ówczesny biskup kwidzyński, który był Niemcem, pierwszy przyjął luteranizm, a za nim musiała pój?ć także i polska ludno?ć miasta Kisielic. O polskim charakterze ówczesnej ludno?ci Kisielic ?wiadczy między innymi płyta nagrobna w ko?ciele z 1596 roku, z epitafium w języku polskim, po?więcona Albrechtowi Wałdowskiemu ze spolszczonego rodu von Grampner. W tym czasie ludno?ć dawnych Kisielic w przeważającej czę?ci była polska. Toteż radnymi i burmistrzami przez długie lata bywali tutaj Polacy. Kisielice, miasto położone na uboczu państwa zakonnego, nie posiadające dogodnych połączeń z Prabutami, Suszem i Iławą od samego początku miało trudno?ci gospodarcze, nie sprzyjające szybkiemu rozwojowi. ?ledząc dzieje Kisielic widzimy, że były one zawsze niedużym miasteczkiem. I tak np. w 1576 roku miały 525 mieszkańców, a po dalszych stu sze?ćdziesięciu czterech latach (1740) było niewiele więcej, bo 580 mieszkańców. Pod koniec XVIII wieku dokonano spisu ludno¶ci i stwierdzono, że miasto zamieszkuje nieco ponad 700 mieszkańców. W mie?cie w 1813 roku była poczta konna, której trasa wiodła z Kisielic przez Łęgowo do Susza. W kwietniu 1818 roku Kisielice włączono do nowo utworzonego powiatu suskiego, który należał do prowincji Prusy Zachodnie. Kisielice tak jak inne miasta w tamtych epokach były trapione przez tragiczne wypadki i do?wiadczenia. W 1710 roku w mie?cie panowała dżuma, która pochłonęła wiele ofiar. Podczas wojny siedmioletniej w latach 1756 - 1763 miasto zostało zajęte przez Rosjan, ktorzy nałożyli na miasto kontrybucję. Najpierw w wysoko?ci 3000 talarów, a pó?niej zażądali kolejnej zapłaty 3400 talarów. To było ponad siły miasta. Rosjanie mimo to nie odstąpili od swych żądań i aby przymusić mieszczan do zapłaty zagrozili użyciem oddziału egzekucyjnego. I rzeczywi?cie w mie?cie zaczęły odbywać się egzekucje. W 1775 wybuchł w mie¶cie wielki pożar, który strawił ponad 70 budynków. Kolejny duży pożar wybuchł w roku 1819. Z dymem wtedy poszło 11 domostw, 48 stodół, 40 szop i 22 stajnie. W 1831 roku panowała cholera, która spowodowała ¶mierć około 80 osób. W czasie wojny francusko - pruskiej w latach 1870 - 1871 wielu mężczyzn Kisielic zginęło na polach bitewnych. Wojny napoleońskie i pobyt w Kisielicach wojsk francuskich kosztował miasto kwotę prawie 60.000 talarów. W czasie I wojny ¶wiatowej zginęło 81 mieszkańców. Zostali oni upamiętnieni specjalnym pomnikiem (Kriegerdenkmal) postawionym obok ko¶cioła ewangelickiego.

W pierwszej połowie XIX wieku okre?lano Kisielice jako małe, ?le zbudowane miesteczko, położone jednak w urodzajnej okolicy. Do miasta należało 1111 ha ziemi ornej, 600 ha - lasu, 213 ha pastwisk, 170 ha łąk, wreszcie 59 ha - ogrodów, dlatego okolice Kisielic od dawna były zagospodarowane rolniczo i mieszczanie byli przede wszyskim rolnikami. Dopiero w drugiej połowie XIX wieku Kisielice w odróżnieniu od pozostałych miast powiatu miały dużą dynamikę demograficzną, bo w 1809 roku było tu 880 mieszkańców, to w 1831 roku miasteczko liczyło 1557 mieszkańców, a w 1871 roku Kisielice miały już 2646 osób.W Kisielicach rozwijało się również rzemiosło. Jednak dla trwałego rozwoju potrzebne były dogodne połączenia z rynkami dużych miast : Kwidzyn i Elbląg oraz Grudziądz, o co mieszkańcy miasta stale zabiegali. Ponieważ nigdy do tego nie doszło, rzemiosło podupadało, a co bardziej przedsiębiorczy kisieliczanie emigrowali do Ameryki. Natomiast inni szukali zajęcia w gospodarstwach rolnych lub przenosili się do wiosek otaczających Kisielice. Z rzemiosł najbardziej rozwinęło się tkactwo i garbarstwo. W 1867 roku mieszkało w Kisielicach 27 sukienników, 12 ku?nierzy i garbarzy względnie rymarzy, 17 stolarzy i kołodziejów, 15 krawców, 8 zdunów, po dwóch powro?ników, gwo?dziarzy, blacharzy i zegarmistrzów, po trzech kowali i mularzy, 4 ?lusarzy, po pięciu piekarzy i rze?ników, balwierz i cie?la. Rzemie?lnicy ci sprzedawali swe towary i handlowali z okoliczną ludno?cią na o?miu dorocznych jarmarkach Na koniec XIX wieku przypada największa dynamika rozwojowa miasta. Było to przede wszystkim konsekwencją rozwoju połączeń komunikacyjnych. W 1874 roku zbudowano szosę z Kisielic do Iławy. Następnie w latach 1897 - 1900 pewne ożywienie w życie gospodarcze miesteczka wniosły połączenia kolejowe z Jabłonowem, Prabutami i Kwidzynem. Nastał czas rozwoju gospodarczego Kisielic i okolic. Ludno?ć mieszkająca w mie?cie rozwinęła działalno?ć przemysłową i rzemie?lniczą, a w wielkich majątkach ziemskich i folwarkach ich wła?ciciele rozwinęli specjalistyczne hodowle bydła i trzody oraz uprawy rolne. Kisielice posiadały fabryczkę mydła, browar, siedem wiatraków, cegielnię i prawie 90 zakładów rzemie?lniczych pracujących na rzecz bogatej gminy rolniczej, eksportującej produkty rolne poprzez Iławę na rynki zbytu w Prusach Zachodnich. Od roku 1902 wydawano w Kisielicach własną gazetę "Freystadter Tageblatt". Była ona drukowana w Suszu. 9 marca 1887 została powołana do życia miejska straż pożarna. Była to służba pożarniczo-porz±dkowa. W 1905 roku burmistrzem Kisielic został Adolf Wende Był to człoweik, który włożył wiele wysiłku w rozwój miasta. Między innymi dzięki jego staraniom w 1912 roku zbudowano now± miejsk± szkołę podstawow±. W 1906 roku powstała za zgod± izby rolniczej w Gdańsku zimowa szkoła rolnicza. Była to jedyna w tym czasie szkoła rolnicza w powiecie. Uczęszczało do niej wielu uczniów. Jednak po wybudowaniu podobnej szkoły w Riesenburg/Prabuty wielu uczniów przeniosło się ze względu na lepszy dojazd. Zdecydowano się wówczas na budowę internatu przy szkole oraz działu dla dziewcz±t. Budowa zakończyła się w 1936 roku. Do internatu można było przyj±ć 45 uczniów. Wprowadzono również zajęcia w semestrze letnim. W semestrze zimowym 1938/39 do szkoły uczęszczało 120 uczniów i była to jedna z największych szkół rolniczych w Prusach Wschodnich. Inn± zasług± burmistrza Wende była budowa gazowni i o¶wietlenie miasta w 1906 roku. Tuż po zakończeniu I wojny ¶wiatowej do 1920 roku w mie¶cie stacjonował 411 oddział lotniczy. Jednak nigdy nie zdecydowano się na budowę w mie¶cie koszarów. Jednym z oficerów był rodowity mieszkaniec Freystadt Karl Thom wsławiony z I wojny ¶wiatowej ze zestrzelenia 28 samolotów. Na jego cze¶ć jedn± z ulic miasta nazwano jego imieniem i nazwiskiem.

11 lipca 1920 roku w wyniku przeprowadzonego plebiscytu miasto zostało przyznane Niemcom i znalazło się w granicach jednego z landów w tzw. Prusach Wschodnich. Z 1875 oddanych głosów tylko 36 były za przył±czeniem do Polski. W okresie międzywojennym miasto spowolniło swój rozwój, ponieważ ustanowiona na rzece Osie granica państwa odcięła je od chłonnego rynku Jabłonowa Pomorskiego. Zmalała ilo?ć zakładów rzemie?lniczych. Zamykano młyny pracujące na potrzeby wsi, przeżywającej kryzys spowodowany brakiem odbiorców produktów rolno - spożywczych. Freystadt stał się miastem przygranicznym z działającym do 1940 roku urzędem celnym. Jedynymi zakładami o charakterze przemysłowym były wówczas dwie cegielnie. Liczba mieszkańców wynosiła : w roku 1925 - 2996 osób, w 1937 roku - 3092 osoby. Od 1933 istniało kino, znajdowało się wiele sklepów, oprócz tego dwa banki, duża mleczarnia, rzeĽnia, młyn, fabryka maszyn, urz±d pocztowy, dworzec kolejowy, hotel, boisko sportowe obok wieży ci¶nień. W 1926 roku otwarto linię autobusową Kisielice - Susz. Po przeprowadzonym spisie w 1939 roku miasto liczyło 3351 mieszkańców w większo¶ci ewangelików. Miasto zamieszkiwali również katolicy, którzy mieli swój ko¶ciół na Lessenerstrasse. Oprócz tego w mie¶cie znajdowała się też synagoga. W 1931 roku miasto hucznie obchodziło 600-lecie. Jednak nie było to w styczniu lecz w dniach 20/21 czerwca.W uroczysto?ci tej wziął udział honorowy obywatel Kisielic - Paul von Hindenburg, Prezydent Rzeszy Niemieckiej.

Klęska Niemiec podczas II wojny ¶wiatowej spowodowała, że 20 stycznia 1945 roku tuż przed wej¶ciem Armii Czerwonej rozpoczęła się ewakuacja ludno¶ci cywilnej z miasta. 21 stycznia wyjechały ostatnie pełne poci±gi z uciekinierami. Szacuje się, że około 20% ludno¶ci cywilnej pozostało w mie¶cie. Czę¶ć z nich została zabita przez wojska radzieckie, które wkroczyły do miasta 23 stycznia. Pomimo tego, że sowieci wkraczj±c do miasta nie natrafili na żaden opór, dokonali znacznych zniszczeń budynków. Po zakończeniu wojny i ustanowieniu nowych granic miasto Freystadt znalazło się w granicach Polski. Zmieniono nazwę z Freystadt na Kisielice i pozbawiono w 1946 roku praw miejskich. Po wojnie zaczęła się powolna odbudowa tegp co pozostało. Wiele obiektów ze wzgledu na rozmiar zniszczen nie zostalo odbudowanych. Stare miasto zostalo rozebrane z wyjatkiem kosciola i neogotyckiej plebanii, którym przywrócono wygl±d przedwojenny. Prawa miejskie Kisielice odzyskały dopiero w 1986 roku. Licz± obecnie 2200 mieszkańców.(wg "Der Kreis Rosenberg" A. Musse oraz "Zamki, pałace, dwory i inne zabytki Powiatu Iławskiego" W. Niesiobędzki)